Smak cierpienia.

2 teksty – auto­rem jest Smak cier­pienia..

Człowiek mu­si nau­czyć się żyć ze świado­mością , że jeśli się ko­goś kocha , po­win­no dać się tej oso­bie odejść , mi­mo wszys­tko , mi­mo nasze­go cier­pienia i łez wy­lewa­nych lit­ra­mi . Cza­sem mu­simy po­godzić się z tym co nieunik­nione . Mu­simy zna­leść własną ścieżke , włas­ne dro­gi .. 
Cho­ciaż może war­to poświęcić życie dla miłości ? 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lutego 2013, 20:16

Według mnie ten świat pot­rze­buje le­kar­stwa bo jest cho­ry , pot­rze­buje nap­ra­wy bo jest zep­su­ty . 

myśl
zebrała 10 fiszek • 13 grudnia 2012, 21:17
Menu
Użytkownicy
Pokaż
Kalendarz